Agenda

2021

oktober

5 en 6 oktober, 25 en 26 oktober, 22 en 23 november, 13 en 14 december

12 en 13 oktober 2021

november

9 en 10 november 2021

17 en 18 november, 8 en 9 december 2021, 12 en 13 januari, 2 en 3 februari 2022

december

2022

januari

24 en 25 januari, 21 en 22 februari, 14 en 15 maart,  4 en 5 april 2022

februari

7 en 8 februari, 1 en 2 maart, 29 en 30 maart, 19 en 20 april 2022

15 en 16 februari 2022

17 en 18 februari, 17 en 18 maart, 11 en 12 april, 16 en 17 mei 2022

maart

8 en 9 maart 2022

april

25 en 26 april, 19 en 20 mei, 20 en 21 juni, 11 en 12 juli 2022